Bilimsel Araştırma Projeleri

2017 Yılı (Devam Eden Projeler)

''Tavas Napı Üst Kratase kalsitürbiditlerinin sedimantolojik özellikleri, bileşimsel değişimleri ve çökelimi kontrol eden faktörler'', 17/118 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Murat Gül; Araştırmacı: Basiru Mohammed Kore

''Altınbeşik mağarası (batı Toroslar) çökel kayıtlarında güney batı Anadolu geç Holosen iklim ve çevresel değişimleri'', 17/104 nolu Doktora Tez Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Sena Akçer-Ön; Araştırmacı: İliya Bauchi Danladi

''Late Holocene climatic change from Lake Sülüngür and Lake Alagöl (SW Anatolia) sediment records'', 17/032 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Sena Akçer-Ön; Araştırmacı: Mohammed Saudi

''Karadere düşük sülfidasyon epitermal altın cevherleşmesinin jeolojik karakteristiği, akışkan davranışı ve yapısal kontrolleri (Burhaniye, Balıkesir, Türkiye'', 17/030 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. İlkay Kuşcu; Araştırmacı: Araş. Gör. Mehmet Çam

''Bölgesel ölçekte, yersel ve uzaktan algılama ölçümleri ile Çarşamba ovasının mevsimsel akarsu-yeraltı suyu modellemesi '', 17/043 nolu Doktora Tez Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Kurtuluş; Araştırmacı: Hüseyin Çaldırak

''Güneybatı Hazar Denizi'nin Pliyo-Pleyistosen yaşlı sedimanlarının çoklu veri iklim kayıtlarının araştırılması'', 17/002 nolu Hızlı Destek Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ceren Küçükuysal; Araştırmacılar: Dr. Elshan Abdullayev, Prof. Dr. Murat Gül

2016 Yılı (Devam Eden Projeler)

''Denizli Umut jeotermal sahasının su kimyası ve duraylı izotop analizleri yoluyla hidrojeokimyasal modelinin çıkarılması'', 16/111 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Özgür Avşar; Araştırmacı: Göktuğ Altuntaş

''Fethiye-Göcek körfezi ile Köyceğiz gölü tabanındaki sedimanların kirlilik analizi'', 16/150 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Özgür Avşar; Araştırmacı: Halil İbrahim Gülşen

''Balya (Balıkesir) Kurşun-Çinko yatağındaki kalk-silikatlarla ilişkili Altın ve Bakır cevherleşmelerinin oluşum koşulları ve kökeni'', 16/128 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. İlkay Kuşcu; Araştırmacı: Arif Aydar

''Menderes masifinde izlenen geç Neoproterozoik/ erken Kambriyen yaşlı metamafik kayaçların petrojenetik özelliklerinin belirlenmesi ve Toros-Anatolit platformunda yüzeylenen benzer birimler ile korelasyonu'', 16/020 nolu Teşvik Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Semih Gürsu; Araştırmacı: Emmanuel Daanoba Sunkari

''Toros-Anatolit platformunda geç Ordovisiyen yaşlı buzul istiflerinde çökmetaşı olarak granitik çakılların kaynak kayaları ve petrojenetik özellikleri'', 16/031 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Semih Gürsu; Araştırmacı: Emmanuel Daanoba Sunkari

''Gökova karstik kaynakları ve ırmak kenarında sıcaklığın alansal ve zamansal değişiminin kızılötesi termal görüntüleme ile tanımlanması'', 16/029 nolu Doktora Tez Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Kurtuluş; Araştırmacı: Çağdaş Sağır

''İztuzu sahili ve çevresinin morfolojik, hidrojeolojik ve jeolojik özelliklerinin tanımlanması'', 16/026 nolu Mevcut Durum Tespiti / Doğal Çevre-Ekolojik Durum / Abiyotik-Cansız Doğal Çevre, Yürütücü: Araş. Gör. Dr. Esra Çetin; Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. M. Ersen Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Bedri Kurtuluş, Uzm. Özlem Yılmaz-Aksoy

2015 Yılı (Devam Eden Projeler)

''Öksüt (Kayseri, Develi) yüksek sülfidasyonlu epitermal altın yatağına yan kayaçlık eden volkanik kayaçların U-Pb zirkon ve alterasyon zonlarının Ar-Ar radyometrik olarak yaşlandırılması'', 15/209 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. İlkay Kuşcu; Araştırmacı: Araş. Gör. Ali Aluç

''Elmalı formasyonu (Eosen-Miyosen; Muğla-GB Türkiye) kütle hareketlerinin jeolojik özellikleri'', 15/243 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Murat Gül; Araştırmacı: Selçuk Orak

''Uşak ve Ukrayna killerinin seramik hammaddesi olarak değerlendirilmesi ve karşılaştırılması'', 15/195 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ceren Küçükuysal; Araştırmacı: Tural Agayev

''(U-Th)/He yaşlandırmasının Kuvaterner tefra birimlerine uygulanması'', 15/077 nolu Araştırma Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Gonca Kuşcu; Araştırmacı: Araş. Gör. Göksu Uslular
 
''Çameli havzası (Denizli, GB, Türkiye) Neojen göl sedimanlarının mineralojik, mikromorfolojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonu'', 15/079 nolu Araştırma Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ceren Küçükuysal; Araştırmacı: Tural Agayev
 
''Salda gölü (Burdur) çökel ve su kayıtlarından geç Holosene ait yüksek çözünürlüklü iklim ve ortam değişimlerinin araştırılması'', 15/073 nolu Araştırma Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Sena Akçer-Ön; Araştırmacılar: Doç. Dr. Kürşat Kadir Eriş, Yrd. Doç. Dr. Bedri Kurtuluş, Yrd. Doç. Dr. Evren Tunca, İliya Bauchi Danladi, Araş. Gör. Zeki Bora Ön, Hüseyin Çaldırak.
 
''Afyon Sandıklı (AS) porfiri bakır yatağının alterasyonu modeli ve kökeni'', 15/066 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. İlkay Kuşcu; Araştırmacı: Şafak Utku Sönmez
 
''Bodrum-Gümüşlük cevherleşmelerinin jeokimyasal, mineralojik ve jeolojik özellikleri'', 15/046 nolu Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. İlkay Kuşcu; Araştırmacı: Mutlu Zeybek
 
 
 

 

 

 

MÜDEK Akreditasyonu

Bölümümüzün lisans eğitimi Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2017 yılı itibariyle 2 yıllığına akredite edilmiştir.

Undergraduate education in our deparment has been accredited by Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs for 2 years starting from 2017.

GEO Alumni

Fotoğraf Albümü
Akademik Personel
Resmi Logomuz

Öğrenci Topluluğumuz

Kısayollar
İletişim
Yukarı Çık